KDMC Election 2010 - Kalyan Dombivli Municipal Corporation Results Information


This resource contains information about Kalyan Dombivli Municipal Corporation civil election 2010-2011, KDMC Election 2010 - Kalyan Dombivli Municipal Corporation Results Information

KDMC Election 2010 - Kalyan Dombivli Municipal Corporation Civil Election October 2010


Kalyan Dombivli Municipal Corporation (KDMC) Election held in October 2010. Only few days, time to go for the most expected election of state Maharashtra's election for Kalyan Dombivli (Mahanagarpalika)Municipal Corporation Election, october 2010.

Search more about Kalyan Dombivli Mahanagarpalika latest news of corporation election, KDMC voting results, voting list, candidates of Kalyan Dombivli election.

Watch IBN Lokmat Online for KDMC Election 2010


IBN Lokmat is the leading marathi news channel in Maharashtra, India. Wath it live for latest election results and events.KDMC Kalyan Dombivli Municipal KDMC Election Results 2010


Kalyan Dombivli election results declares after the election, voting by the citizens of Kalyan Dombivli area. We have to wait for the Results of Kalyan Dombivli Mahanagarpalika election 2010 or search the official websites of Kalyan Dombivli corporation where one can get details with the list of candidates selected for this election with the highest voting numbers.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रीक निवडणूक २०१० निवडणूक संदर्भात माहिती


निवडणूक संदर्भात प्राप्त झालेले आदेश/राजपत्र
प्रभागाची रचना व त्याची माहिती
प्रभागाचे नकाशे
निवडणूकीशी संबंधित अधिका-यांची माहीती
निवडणूक सांख्यिकी १९९५-२००५
वैधरित्या नामनिर्देशित
उमेदवारांची यादी
दाखल झालेल्या नामनिर्देशन पत्रांबाबतची माहिती
नाम निर्देशपत्राबाबतची आकडेवारी
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय नांव व पत्ते
निवडणूक आराखडा
महापालिका क्षेत्रातील निवडणूक केंन्द्रे
वाहतुक आराखडा
वोटर सर्च इंजिन

निवडणूक प्रभागाची रचना व चतु:सिमा, लोकसंख्या तसेच प्रभाग आरक्षणाची माहिती

प्रभाग क्र.

प्रभागाचे नांव चतु:सिमा आरक्षण रचना (नकाशे) वोटर लिस्ट


उंबर्डे

सर्वसाधारण महिला

गंधारे अनारक्षित


बारावे नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग


अटाळी सर्वसाधारण महिला


मांडा अनुसुचित जमाती


टिटवाळा सर्वसाधारण महिला


जेतवन नगर अनारक्षित


गाळेगाव अनुसुचित जमाती


एन.आर.सी. कॉलनी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
१०

मोहने अनारक्षित
११

वडवली अनारक्षित
१२

शहाड अनारक्षित
१३

मिलींदनगर-भवानीनगर अनुसुचित जाती महिला
१४

बिर्ला कॉलेज अनारक्षित
१५

राम मंदिर अनारक्षित
१६

बेतुरकरपाडा अनारक्षित
१७

ठाणकरपाडा नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
१८

आधारवाडी सर्वसाधारण महिला
१९

दुधनाका नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
२०

रेती बंदर नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
२१

गांधी चौक अनारक्षित
२२

पार नाका सर्वसाधारण महिला
२३

अहिल्याबाई चौक नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
२४

काळा तलाव सर्वसाधारण महिला
२५

चिखले बाग नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
२६

रामबाग खडक अनारक्षित
२७

चिकनघर अनारक्षित
२८

कोकण गृहनिर्माण मंडळ वसाहत अनुसुचित जाती
२९

रामदास वाडी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
३०

कर्णिक रोड नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
३१

सुभाष चौक अनारक्षित
३२

जोशीबाग अनारक्षित
३३

नारायण पेठ सर्वसाधारण महिला
३४

डॉ. आंबेडकर रोड सर्वसाधारण महिला
३५

बैलबाजार अनारक्षित
३६

आनंदवाडी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
३७

अशोक नगर नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
३८

गणेशवाडी अनुसुचित जाती
३९

शिवाजी नगर सर्वसाधारण महिला
४०

कोळशेवाडी अनुसुचित जाती
४१

कर्पेवाडी अनारक्षित
४२

जगतापवाडी अनारक्षित
४३

लक्ष्मीबाग अनारक्षित
४४

विठठ्लमंदिर अनारक्षित
४५

साई नगर सर्वसाधारण महिला
४६

नेहरु नगर अनारक्षित
४७

श्रीराम कॉलनी अनारक्षित
४८

खडेगोलवली सर्वसाधारण महिला
४९

जाईबाई विद्यामंदिर सर्वसाधारण महिला
५०

शनिनगर अनारक्षित
५१

दुर्गानगर अनारक्षित
५२

विजयनगर नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
५३

जरिमरी नगर नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला
५४

देवळेकरवाडी सर्वसाधारण महिला
५५

मंगलराघोनगर नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला
५६

संतोषनगर अनुसुचित जमाती महिला
५७

तिसगांव गांवठाण नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
५८

शास्त्रीनगर कल्याण अनारक्षित
५९

चक्कीनाका नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला
६०

नेतीवली टेकडी अनुसुचित जाती महिला
६१

कचोरे नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
६२

खंबाळपाडा सर्वसाधारण महिला
६३

चोळेगांव अनारक्षित
६४

बावनचाळ अनारक्षित
६५

राजुनगर अनारक्षित
६६

गरीबाचा पाडा अनारक्षित
६७

महाराष्ट्र नगर अनारक्षित
६८

देवीचा पाडा सर्वसाधारण महिला
६९

मोठागांव ठाकुर्ली सर्वसाधारण महिला
७०

कोपर गांव अनारक्षित
७१

जुनी डोंबिवली अनारक्षित
७२

ठाकुरवाडी अनारक्षित
७३

नवागाव-अनंदनगर अनारक्षित
७४

गांवदेवी सोसायटी अनारक्षित
७५

प्रसाद सोसायटी सर्वसाधारण महिला
७६

नवापाडा सर्वसाधारण महिला
७७

कान्होजी जेधे मैदान अनारक्षित
७८

जयहिंद कॉलनी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
७९

गणेश मंदिर अनारक्षित
८०

सखारामनगर नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
८१

कोपर रोड नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला
८२

शास्त्रीनगर डोंबिवली अनारक्षित
८३

एव्हरेस्ट सोसायटी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला
८४

विष्णु नगर अनारक्षित
८५

सारस्वत कॉलनी अनारक्षित
८६

नेहरु मैदान नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
८७

शिवमार्केट अनारक्षित
८८

रामनगर नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला
८९

राजाजीरोड अनारक्षित
९०

म्हात्रे नगर अनारक्षित
९१

आयरेगांव अनारक्षित
९२

मढवी शाळा नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला
९३

तुकाराम नगर सर्वसाधारण महिला
९४

रघवीर नगर सर्वसाधारण महिला
९५

टिळकनगर अनारक्षित
९६

स्वा. सावरकर रोड नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला
९७

पेंडसे नगर अनारक्षित
९८

इंदिरानगर नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
९९

डोंबिवली जिमखाना अनारक्षित
१००

पाथर्ली गांवठाण नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला
१०१

गोग्रासवाडी सर्वसाधारण महिला
१०२

अंबिका नगर सर्वसाधारण महिला
१०३

आनंदनगर नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
१०४

गांधिनगर अनारक्षित
१०५

एकता नगर नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
१०६

संगितावाडी सर्वसाधारण महिला
१०७

सुनिलनगर अनारक्षित

KDMC Election Results 2010 - Kalyan Dombivli Municipal Corporation Civil Election Results October 2010


Related Articles

KDMC Elections 2010 and Resident's Woes

KDMC Election 2010 is scheduled on 30th October, but on the other hand residents are fuming over the issue of existing crisis in Kalyan- Dombivli and how the elections is going to bring a transformation?

More articles: Kalyan Dombivli Municipal Corporation Election Maharashtra Municipal Election and Results 2010

Comments

No responses found. Be the first to comment...


  • Do not include your name, "with regards" etc in the comment. Write detailed comment, relevant to the topic.
  • No HTML formatting and links to other web sites are allowed.
  • This is a strictly moderated site. Absolutely no spam allowed.
  • Name:
    Email: