Holi


Rajasthani poems holi fagun falgun

qaa'ro ibanaa Aao mhara saaya'baa,
CuTo ipcakarI syaUM gaaoLI .
fagaNa Aayaao qao BaI AaAao,
saMga KolaaM rMga ibarMgaI haoLI ..
AaoLUM Aavao sautI jaagatI naO qaarI,
kaga Dagaila'ya sauganaarao baaolao .
]DIkUM }BaI baaT=LI qaarI,
kaLjaIyaao Qa=ko mharao haolao haolao ..
AaMK=lyaa qaakI baaT jaaovatI,
na'[- sauvaavao fagaNa rI raga .
qaa'ro ibanaa Aao saUpnao ra saajana,
saUnaao laagao fagaNa rao faga ..
madBarI fagaNaIe'rI [-Na baoLa maoM,
imalabaa qaasyaUM ijava=ao tr'saO .
‘Aasau' qao AaAao tao sajana mharo,
ihva=o'ro naBa ma' saumana bar'saO ..
ASaaok parIk ‘Aasau'
AaDsar baasa,
EaIDUMgargaZ, baIkanaor
M. 09377999996
E mail: [email protected]
haoLI


Comments

No responses found. Be the first to comment...


  • Do not include your name, "with regards" etc in the comment. Write detailed comment, relevant to the topic.
  • No HTML formatting and links to other web sites are allowed.
  • This is a strictly moderated site. Absolutely no spam allowed.
  • Name:
    Email: